โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พสน.)

.

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พสน.) ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมี นางวริศรา สัพโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน นายทองพูล จันทบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา