ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติประวัติศาสตร์ไทย พัฒนาร่วมใจ สร้างสรรค์คนดี (ย้อนรอยกำลังสอง)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

.

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอบรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติประวัติศาสตร์ไทย พัฒนาร่วมใจ สร้างสรรค์คนดี (ย้อนรอยกำลังสอง)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมและสื่อในการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรมที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน พลเอกศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นวิทยากร ดำเนินการโดย ดร.วิทวัส นิดสูงเนิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนประวัติศาสตร์จากโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา