ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา