การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2567

.

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในนามอนุกรรมการและเลขานุการ จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี นายมานะ วีระอาชากุล ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา