ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”

.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย และการจัดการห้องน้ำของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะอาด (แห้ง หอม) สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม โดยผู้บริหารและคณะครู นำตรวจเยี่ยมสถานที่และให้ข้อมูลในการดำเนินการตามนโยบาย