สพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนำส่งผ่านระบบออนไลน์ (E-Sar) และการเชื่อมโยงในระบบแบบ Real Time ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

.

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.45 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนำส่งผ่านระบบออนไลน์ (E-Sar) และการเชื่อมโยงในระบบแบบ Real Time ตามโครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน นายสยาม ปิยะนราธร ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู