โครงการโรงเรียนสุจริต

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ระดับภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก

ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2563
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
(ประถม,มัธยม)

Our Work Image

ประถมศึกษา


Our Work Image

มัธยมศึกษา


Our Work Image

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Our Work Image

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
ข้าราชการครู

Our Work Image

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา