head
   ประชุมสร้างแบบทดสอบวัดพัฒนาการ "คิดเลขเป็น" ระยะที่ 2
ประชุมสร้างแบบทดสอบวัดพัฒนาการ "คิดเลขเป็น" ระยะที่ 2 ในวันจันทร์ที่ี 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สพป.กทม. โดย ศน.ณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กทม. และคณะ
   การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกิจกรรมใน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (โครงการโรงเรียนสุจริต)
การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกิจกรรมใน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประขุมใหญ่ชั้น 3 สพป.กทม. โดย ศน.รัชนีวัลย์ จุลบ

แนะนำโรงเรียน


  โรงเรียนพญาไท

 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

ส่ง Youtube Embed กิจกรรมที่ kwimarn@gmail.com

 

  ขอข้อมูลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู  [ 20 / มี.ค. / 2561 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้พัฒนาระบบการพัฒนาสมรรนถะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

  การขอรับโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาท้องถิ่น(ไทย - มอญ)  [ 11 / มิ.ย. / 2557 ]
โดย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ปีการศึกษา 2556   [ 22 / พ.ค. / 2557 ]
โรงเรียนเอกชนสามารถดาวน์โหลดผลประเมินได้โดยใช้ Username & Password ของเจ้าหน้าที่โรงเรียน

  แจ้งย้าย e-office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 21 / พ.ค. / 2557 ]
เพื่อเตรียมการจดโดเมนเป็นทางการไปที่ http://202.143.185.13/eoffice

  การประกวดเขียนเรียงความระดับนานาชาติสำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗  [ 15 / พ.ค. / 2557 ]
มูลนิธิ The Goi Peace Foundation และ ยูเนสโก ได้เชิญชวนให้เยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ส่งเรียงความ
31 / มี.ค. / 2563
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ที่ link ที่แนบมาพร้อมนี้
19 / มิ.ย. / 2562
พิธีมอบโล่ห์เกียรติยศและเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ONET และ NT
24 / ธ.ค. / 2561
ผลงานครู น่ายกย่อง ครูกล๊อฟ โรงเรียนวัดเจ้ามูล รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย ช่วง ETV MAC REPORT พาไปพบกับ "โรงเรียนวัดเจ้ามูล" กับ ผอ. สมเด็จ เจริญผล และ ครูนพดล จตุไพบูลย์ คุณครูที่ปรึกษากลุ่มโครงงานเจ้ามูลโรบอต
12 / ธ.ค. / 2561
การนิเทศ ติดตาม และพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 จดหมายข่าว

    การใช้ Scholar Google ในการสืบค้นร่วมกับ EndNote   [ 19 / มิ.ย. / 2557 ]
บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและการวิจัย เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่นักวิจัย ส่วนใหญ่ใช้ได้แก่ Search Engine เช่น Google Scholar และ Scirus นักวิจัยใช้ระยะเวลาในการสืบค้น
    เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา  [ 18 / มิ.ย. / 2557 ]
จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพม.1

    แนะนำเว็บโรงเรียนในสังกัด  [ 19 / เม.ย. / 2557 ]
โรงเรียนวัดชนะสงคราม http://www.watchanasongkram.ac.th/

    ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 2549  [ 29 / พ.ค. / 2557 ]
เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
    จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน - สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  [ 8 / พ.ค. / 2557 ]
เอกสารที่ใช้สำหรับโครงการประชุมการประกาศจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนและเพิ่มพูนความรู้
    สื่อสิ่งพิมพ์ สมศ.   [ 7 / พ.ค. / 2557 ]
จำนวนข้อมูล 51 รายการ ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวข้องการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สไลด์นำเสนอการพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับครู  [ 6 / พ.ค. / 2557 ]
เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
    PowerPoint ประกอบการบรรยายโดยวิทยากร ในการประชุมเร่งรัดการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ   [ 24 / เม.ย. / 2557 ]
วันที่ 25-27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพ ฯ และเอกสาร/ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
เว็บกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลเปิดให้บริการ


หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                
                   


โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนวัดด่าน โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนพญาไท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนบางบัว โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนวัดมหาบุศย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา_๗๕ โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนวัดเจ้ามูล โรงเรียนวัดสังข์กระจาย โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดช่างเหล็ก โรงเรียนวัดอมรินทราราม โรงเรียนโฆสิตสโมสร โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนวัดนาคปรก โรงเรียนวัดหนัง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง