ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กลุ่มอำนวยการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
read more ...

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
read more ...

กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
read more ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
read more ...

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
read more ...

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
read more ...

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
read more ...

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
read more ...

กลุ่มกฎหมายและคดี

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
read more ...