หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมาย