คู่มือการปฏิบัติงานนางรุ่งรัตน์ สงปาน เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองสิทธิ์ ประกอบการพิจารณาสินเชื่อสวัสดิการ กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานของนายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติ การรับ-ส่งหนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานของนวรัตน์ อินทรวิเชียร นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ เรื่อง งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพรสวรรค์ จันอิน ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานของนางวิภารัตน์ พันจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานของนายชัยยุทธ์ นาคจาแลง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์ (งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานของนายนิกร ยะวงศ์ เรื่อง งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวหทัยรัตน์ อภิวิริยะกูล เรื่อง การจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวหทัยรัตน์ อภิวิริยะกูล เรื่อง การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานนางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา เรื่อง วิทยฐานะ (ว 17) กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานนางวาสนา มูเนาวาเราะห์ เรื่อง งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.สิรีธร แสงสว่าง เรื่อง งานเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.สิรีธร แสงสว่าง เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.นวนันท์ อินทรวิเชียร เรื่อง งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.นวนันท์ อินทรวิเชียร เรื่อง งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.นวนันท์ อินทรวิเชียร เรื่อง งานลาออกของพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.นวนันท์ อินทรวิเชียร เรื่อง งานลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.ธนาศรี พานทอง เรื่องการขอหนังสือรับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.ธนาศรี พานทอง เรื่อง การปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.ธนาศรี พานทอง เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติมระหว่างปี กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.ธนาศรี พานทอง เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราจ้างลูกจ้างประจำประจำปี กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.ธนาศรี พานทอง เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายข้าราชการประจำปี กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.กัญญา ภูริพัฒน์ เรื่อง งานสรรหาพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.กัญญา ภูริพัฒน์ เรื่อง งานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและในเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.กัญญา ภูริพัฒน์ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานน.ส.นวนันท์ อินทรวิเชียร เรื่อง งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพท. กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวธนาศรี พานทอง เรื่อง การขอหนังสือรับรอง กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวธานศรี พานทอง เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายข้าราชการประจำปี กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวธานศรี พานทอง เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติมระหว่างปี กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวธานศรี พานทอง เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวธานศรี พานทอง เรื่อง การปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด พนักงานราชการ (พนักงานพิมพ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุชญา อินธนู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน DLICT กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือปฏิบัติงานของนางยุพา มงคลทิพย์รัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานของนางสาวสุปราณี เรืองสัตย์ พนักงานธุรการ หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวธนพร คนเสงี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน นางพรสวรรค์ ปิตุยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวเสาวลักษณ์ แก้ววิลัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุพัชชา ช่างเกิด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอัจฉรา บุญศรี พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของนายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของนางสาวบุษบา คุณพาที พนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือปฏิบัติงาน ศน.รัชนีวัลย์ ศึกษานิเทศน์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน ศน.จิดาภา ทวีกาญจน์เดช ศึกษานิเทศน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน ศน.ชาตรี ศึกษานิเทศน์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจิราพร บัวงาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน ศน.บุญญลักษณ์ พิมพา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน นายสยาม ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน นายสมศักดิ์ คำภา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานนายอนิรุทร์ บุญเกื้อ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน นางศุภศิตา รสโหมด ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน นายภัทรฐพนธ์ ปรีชาดำรงศักดิ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Web Hits