ขั้นตอนการให้บริการจ่ายเงินสวัสดิการ

การให้บริการอื่นๆ สำหรับผู้รับบำนาญ

การขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปี

การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด (สำหรับทายาท)

ขั้นตอนการขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ

ขั้นตอนการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี

การดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและในเขตพื้นที่การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

ขั้นตอนการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี

ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

การสรรหาพนักงานราชการ

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

ขั้นตอนการขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16

ขั้นตอนการขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

ขั้นตอนและวิธีการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจำปี

มาตรฐานการให้บริการขอรับหนังสือรับรองสิทธิ์

มาตรฐานการให้บริการรับส่งหนังสือ

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ขั้นตอนการให้บริการงานตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนการให้บริการขั้นตอนการให้ข้อมูลข่าวสาร

Web Hits