สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564   Read More
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3 สาระการเรียนรู้ Read More
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   Read More
โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๔ Read More
ประชาสัมพันธ์โครงการและเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเช้าร่วมเวทีเสวนาและชมนิทรรศการในงาน "ครูปล่อยแสง : บัวหลวงก่อกาครู ร่วมพัฒนา" Read More
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 – 28 กันยายน 2563 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพ Read More

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC เปิดระบบให้ทำข้อมูล ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โรงเรียนสามารถย้ายเข้า ย้ายออก เพิ่มนักเรียนที่เข้าหลังจากวันที่ 20 ก.ค. 2563 ได้ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนเช่นกัน ห้ามโรงเรียนแก้บัตรประชาชนของนักเรียนด้วยการย้ายออกแล้วเพิ่ม,ย้ายเข้าใหม่ การแก้บัตรประชาชนต้องส่งอีเมลไปยัง bopp.dmc@gmail.com เท่านั้น Read More

 
 
 
 
 
Web Hits