Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group
Bangkok Primary Educational Service Area Office

วิสัยทัศน์ : "พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน ด้วยกระบวนการนิเทศ"

VISION : DEVELOPMENT FOR EDUCATIONAL  QUALITY TO WORLD-CLASS  STANDARD  BY COLLABORATIVE SUPERVISION

 

 

 

 

นายวิทยา ประวะโข

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

นางสาว บุญญลักษณ์  พิมพา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว บุญญลักษณ์  พิมพา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Ms.Boonyarak Pimpa

 

boonyalak@bkkp.go.th

โทร 063-1546329

1) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

3) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4) การอ่าน การเขียน ป.1-6 และการอ่านตามแนว PISA ม.1-3

5) งานวิจัยในชั้นเรียน

6) รับผิดชอบโรงเรียน

- โรงเรียนดาราคาม

- โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

- โรงเรียนสายน้ำทิพย์
- โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

 

นายวิมาน กะริอุณะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Mr.Wiman Kariuna

 

kwimarn@bkkp.go.th

084-9205559

1) รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศึกษา

3) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4) โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

5) พัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

6) เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

7) รับผิดชอบโรงเรียน

- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

- โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)

- โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

- โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

 

 

 

นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Ms.Yupawan Linitda

 

macbeth.191@bkkp.go.th

089-1306021

1) รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2) หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
    ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

3) งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
    (หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย)

4) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

5) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

6) งานการศึกษาปฐมวัย

7) STEM ปฐมวัย

8) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

9) รับผิดชอบโรงเรียน

- โรงเรียนวัดชนะสงคราม

- โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)

- โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

- โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

 

 

 

นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Ms.Rachaneewan. Jullabath

 

nanr1111@bkkp.go.th

02-3545254

 

1) รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2) หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
    การจัดการศึกษา

3) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4) โครงการ STEM Education

5) หัวหน้างานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

6) โครงการสถานศึกษาพอเพียง
7) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
8) โครงการเขตสุจริต

9) รับผิดชอบโรงเรียน

- โรงเรียนวัดช่างเหล็ก

- โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

- โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

- โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
- โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน)

 

 

 

นายสยาม ปิยะนราธร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Mr.Sayam Piyanaraton

 

flukepiya@bkkp.go.th

089-6866710

1) รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2) หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

3) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

4) งานพัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5) โครงการโรงเรียนประชารัฐ

6) โครงการอาเซียนศึกษา

7) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8) รับผิดชอบโรงเรียน

- โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

- โรงเรียนวัดอมรินทราราม

- โรงเรียนวัดนาคปรก

- โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

- โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก

 

 

 

นางสาวอักษรา ประสิทธิ์ศิลป์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Ms.Aksara Prasitsilp

 

aksarabkk1@bkkp.go.th

 089-2051171

1) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

2) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
    ภาษาต่างประเทศที่สอง และภาษาอาเซียน

3) ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมพัฒนาการสอนภาษาจีนและห้องเรียนภาษาจีน สพฐ.

4) โครงการ English Boot Camp (Teacher Training)

5) โครงการ Mini English Program (MEP)

6) โครงการ KIDs Read

7) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

8) โครงการโรงเรียนอัจฉริยจรรยา

9) รับผิดชอบโรงเรียน

- โรงเรียนราชวินิต
- โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

 

 

 

นางศุภศิตา รสโหมด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Ms.Supasita Rosmod

 

bkbeebk@gmail.com

086-3248754

 

1) รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2) หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

3) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

4) งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (หลักสูตรการศึกษาพิเศษ)

5) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

6) งานการศึกษาพิเศษ

7) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

8) รับผิดชอบโรงเรียน

- โรงเรียนพญาไท

- โรงเรียนวัดโสมนัส

- โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

- โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
- โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

 

 

 

นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Ms.Jitabha Taweekandes

 

tjitabha@bkkp.go.th

092-6365514

 

1) งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

2) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

3) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4) โครงการอาเซียนศึกษา

5) งานการศึกษาปฐมวัย

6) STEM ปฐมวัย

7) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

8) รับผิดชอบโรงเรียน

- โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์

- โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
- โรงเรียนวัดชนะสงคราม
- โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)

 

 

นางสาวณภัทร ใจกล้า

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Ms.Napat Jaikla

 

napatjaikla5630@bkkp.go.th

085-7230562

 

1) งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

2) งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

3) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4) งานการศึกษาพิเศษ

5) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

6) รับผิดชอบโรงเรียน

- โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

- โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

- โรงเรียนโฆสิตสโมสร

- โรงเรียนวัดหนัง

- โรงเรียนวัดเจ้ามูล

 

 

 

นางสาวนฤมล แจ้งกิจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Ms.Naruemon Changkit

 

pu_asn@bkkp.go.th

087-0126111

 

1) งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

3) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

4) งานประกันคุณภาพการศึกษา

5) โครงการโรงเรียนสุจริต

6) รับผิดชอบโรงเรียน

- โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)

- โรงเรียนประถมนนทรี

- โรงเรียนวัดเจ้ามูล

 

 

 

นายอนิรุทร์  บุญเกื้อ

ศึกษานิเทศก์
Mr.Aniruth Boonkua

 

57603003@bkkp.go.th

082-7828728

1) งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศึกษา

2) งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3)การอ่าน การเขียน ป.1-6 และการอ่านตามแนว PISA ม.1-3

4) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการบริหารจัดการห้องสมุด

5) งานวิจัยในชั้นเรียน

6) รับผิดชอบโรงเรียน

- โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)

- โรงเรียนประถมนนทรี

- โรงเรียนมหาวีรานุวัตร

- โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิราพร บัวงาม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรการ
Ms.Jiraporn Buangam

 

nongbkkp@bkkp.go.th

092-7621027

 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจ

2) จัดทำระบบงานสารบรรณ

3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

4) ประสานงานกับกลุ่มต่างๆภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษาในสังกัด

5) งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และ ผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

6) รายงายผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

 

นายภัทรพนธ์  ปรีชาดำรงศักดิ์
พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

Mr.Pataraporn Preechadamrongsak

 

nikeky007@gmail.com

087-6959580

 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจ

2) จัดทำระบบงานสารบรรณ

3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

4) ประสานงานกับกลุ่มต่างๆภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษาในสังกัด

5) งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และ ผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

6) รายงายผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        website เพื่อการเรียนรู้ จาก ดร.บุญญลักษณ์ พิมพา FF

https://sites.google.com/a/bkkp.go.th/boonyalak/

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักกลุ่มนิเทศ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ สพป.กทม.

เอกสาร คู่มือระเบียบต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทาง face book

เอกสารงานวัดผลและประเมินผล

งาน ก.ต.ป.น.

http://gg.gg/egsji

http://gg.gg/egsgn

 

http://gg.gg/egshw

http://gg.gg/egsi4

http://gg.gg/eh06f