กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม "รักษ์ สพป.กทม."
พิธีประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “ประกวดภาพถ่ายบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน”
กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

พิธีประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
กิจกรรมพิธีการเชิงสัญลักษณ์ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”
กิจกรรม รักษ์ สำนักงานเหมือนบ้านของฉัน (5 ส “BIG CLEANING DAY”
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกวดภาพถ่ายบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

กิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การพัฒนาตนเองด้าน ITA Online 2021
กิจกรรม “รักษ์ สพป.กทม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
กิจกรรมประกวดภาพถ่ายบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ร่วมลงนามถวายพระพร

กิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร