- 0123 - อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยฯ - สพป.กทม. : [29/07/2021] - (2/0) new
- 0122 - การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 - สพป.กทม. : [25/07/2021] - (10/0)
- 0121 - การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ครั้งที่ 6/2564 - สพป.กทม. : [25/07/2021] - (8/0)
- 0120 - การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1/2564 - สพป.กทม. : [23/07/2021] - (11/0)
- 0119 - การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ - สพป.กทม. : [23/07/2021] - (9/0)
- 0118 - การประชุมทางไกลชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 - สพป.กทม. : [20/07/2021] - (8/0)
- 0117 - ประชุมการชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ - สพป.กทม. : [15/07/2021] - (6/0)
- 0116 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ครั้งที่ 5/2564 - สพป.กทม. : [14/07/2021] - (10/0)
- 0115 - ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ - สพป.กทม. : [09/07/2021] - (11/0)
- 0114 - ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร - สพป.กทม. : [09/07/2021] - (2/0)

อ่านทั้งหมด >>