คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

ปกหน้า
คำนำ สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
ปกหลัง