00019-1PHP infoBoard V.7 Plus
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค


pdf [ Attach pdf File ]

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ของเล่นแสนสนุกที่อาจแลกด้วย "ชีวิต" เรื่อง แนะ! วิธีซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายๆ ไม่ให้โดนหลอก และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัยโควิด-๑๙ ให้แก่หน่วยงานของท่านได้ใช้ประโยชน์และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค


Admin : admin admin   [แก้ไข]
24/06/2021 - 09:18

 

หน้า : 1