00018-1PHP infoBoard V.7 Plus
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค


pdf [ Attach pdf File ]

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง แนะผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร...ให้ปลอดภัย ***งไกลภัยโควิด-๑๙ เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากกัญชา สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ บริโภคอย่างไรให้เหมาะสม เรื่อง ผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร และเรื่อง สู้ทุก "วิกฤต" มีประกันโควิดไว้อุ่นใจ แต่ต้องดูเงื่อนไขให้ดี ให้แก่หน่วยงานของท่านได้ใช้ประโยชน์และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค


Admin : admin admin   [แก้ไข]
7/06/2021 - 03:30

 

หน้า : 1