00006-1PHP infoBoard V.7 Plus
โครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)


pdf [ Attach pdf File ]

ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกย่องการทำความดีของผู้ที่ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งองค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนทำให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากอบก. ซึ่งผลการดำเนินงานของโครงการ LESS ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน อบก. ได้ให้การรับรองรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๕๖๒ กิจกรรม ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดและกักเก็บได้รวม ๑๘๙,๐๕๙,๗๑๕ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญหน่วยงานของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก(LESS) โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/less.html หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวผุสดี ลีกระจ่าง โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๔๗ หรืออีเมล pusadee@tgo.or.th ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว


Admin : admin admin   [แก้ไข]
29/01/2021 - 09:28

- แก้ไขล่าสุด
29/01/2021 - 09:28


 

หน้า : 1