00005-1PHP infoBoard V.7 Plus
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๘ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ “นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย”


pdf [ Attach pdf File ]

ด้วย ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ วิจัย ครั้งที่ ๘ และระดับนานชาติ ครั้งที่ ๔ (NICE 2021)“นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์วิจัยของแต่ละคนอันจะนำไปสู่การเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป และเพื่อสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย โดยการประชุมทางวิชาการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ คณะผู้จัดการประชุมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรที่สนใจในหน่วยงานของท่านร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2021หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี ผ่านอีเมล grad.eduspu@gmail.com, โทร. ๐๘ ๘๗๙๒ ๕๐๙๙ หรือผู้ดูแลระบบสมัครและอัพโหลดผลงาน นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทร. ๐๘ ๔๑๙๕ ๖๙๖๙


Admin : admin admin   [แก้ไข]
22/01/2021 - 05:37

- แก้ไขล่าสุด
22/01/2021 - 05:37


 

หน้า : 1