สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00021ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 admin [ 30/12/2021 - 07:27 - ดู 27 - ตอบ 0 ]
00020ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ admin [ 17/06/2021 - 07:29 - ดู 57 hot : 57 - ตอบ 0 ]
00019ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 7/05/2021 - 04:03 - ดู 27 - ตอบ 0 ]
00018ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่้การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่้การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 23/04/2021 - 02:12 - ดู 28 - ตอบ 0 ]
00017ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่้การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 admin [ 23/04/2021 - 02:11 - ดู 33 - ตอบ 0 ]
00016ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 9/04/2021 - 09:25 - ดู 22 - ตอบ 0 ]
00015ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่.......... การจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร admin [ 9/04/2021 - 09:25 - ดู 23 - ตอบ 0 ]
00014ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องปรับอากาศ / เครื่องพิมพ์สำเนาดำจิตอล / ถังน้ำ /เครื่องขัดพื้น / เครื่องทำลายเอกสาร / ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ด admin [ 4/02/2021 - 03:23 - ดู 25 - ตอบ 0 ]
00013ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) / ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน/ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด/ครุภัณฑ admin [ 4/02/2021 - 03:20 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00012ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ /เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล /เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น /เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิ admin [ 4/02/2021 - 03:19 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00011ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องปรับอากาศ/เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล/ถังน้ำ/เครื่องขัดพื้น/เครื่องทำลายเอกสาร/ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกว admin [ 4/02/2021 - 03:19 - ดู 18 - ตอบ 0 ]
00010ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร /เครื่องปรับอากาศ / เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล / ถังน้ำ / เครื่องขัดพื้น / เครื่องทำลายเอกสาร / ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท admin [ 4/02/2021 - 03:18 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00009ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน admin [ 4/02/2021 - 03:18 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00008ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 4/02/2021 - 03:17 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00007ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องปรับอากาศ/เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล/ถังน้ำ/เครื่องทำลายเอกสาร/ตู้เหล็ก๔ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 4/02/2021 - 03:16 - ดู 9 - ตอบ 0 ]
00006ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา /อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) / ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน / ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด / ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย /อุ admin [ 4/02/2021 - 03:16 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00005ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า / เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ / เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ / กล้องถ่ายภาพนิ่ง / เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น / เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- admin [ 4/02/2021 - 03:15 - ดู 4 - ตอบ 0 ]
00004ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๒ ชุด / อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) admin [ 4/02/2021 - 03:15 - ดู 13 - ตอบ 0 ]
00003ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาแบบ มอก. จำนวน ๔๐ ชุด / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบ มอก. จำนวน ๓๖๓ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีปร admin [ 4/02/2021 - 03:14 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00002ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา IC๒ Type ๑ จำนวน ๓ ชุด / ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา admin [ 4/02/2021 - 03:13 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00001ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา IC2 Type1 จำนวน 3 ชุด / ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา IC2 Type2 admin [ 4/02/2021 - 03:13 - ดู 14 - ตอบ 0 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร