สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสารข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มต่างๆในสังกัด
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
00022แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564 admin [ 28/05/2021 - 01:54 - ดู 35 - ตอบ 0 ]
00021การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 admin [ 28/05/2021 - 01:52 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00020แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2563 -2565 admin [ 1/03/2021 - 06:17 - ดู 74 hot : 74 - ตอบ 0 ]
00019ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 admin [ 23/02/2021 - 05:23 - ดู 50 hot : 50 - ตอบ 0 ]
00018รายการงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 สพป.กรุงเทพมหานคร admin [ 9/02/2021 - 04:34 - ดู 34 - ตอบ 0 ]
00017การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) admin [ 4/02/2021 - 03:08 - ดู 20 - ตอบ 0 ]
00016วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ของสพป.กทม. admin [ 4/02/2021 - 03:07 - ดู 14 - ตอบ 0 ]
00015แนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต admin [ 4/02/2021 - 03:07 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00014คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน admin [ 4/02/2021 - 03:06 - ดู 4 - ตอบ 0 ]
00013คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา admin [ 4/02/2021 - 03:06 - ดู 17 - ตอบ 0 ]
00012คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หนูน้อยปลอดภัย สร้าวินัยจราจร admin [ 4/02/2021 - 03:05 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00011นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 admin [ 4/02/2021 - 03:05 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00010คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office สำหรับเจ้าหน้าที่เขต สพป.กทม. admin [ 4/02/2021 - 03:04 - ดู 8 - ตอบ 0 ]
00009คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office สำหรับธุรการโรงเรียน admin [ 4/02/2021 - 03:03 - ดู 3 - ตอบ 0 ]
00008คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office สำหรับ ผอ.โรงเรียน admin [ 4/02/2021 - 03:03 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00007แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. admin [ 4/02/2021 - 03:03 - ดู 12 - ตอบ 0 ]
00006แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต admin [ 4/02/2021 - 03:02 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00005แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 admin [ 4/02/2021 - 03:01 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00004คู่มือข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ ของข้าราชการครูฯ admin [ 4/02/2021 - 03:01 - ดู 5 - ตอบ 0 ]
00003คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B_OBEC) admin [ 4/02/2021 - 03:00 - ดู 7 - ตอบ 0 ]
00002คู่มือการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) admin [ 4/02/2021 - 03:00 - ดู 6 - ตอบ 0 ]
00001คู่มือการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 admin [ 4/02/2021 - 02:57 - ดู 7 - ตอบ 0 ]

สพป.กรุงเทพมหานคร