28 / ก.พ. / 2563 : ข่าวสาร
โครงการประชุมสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563
ภาพงานโครงการประชุมสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563
15 / ก.พ. / 2563 : ข่าวสาร
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
สพป.กทม. ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
2 / พ.ย. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET
สพป.กทม. แจ้งรายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว)
24 / ส.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม. แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีความพร้อมและประสงค์จะเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งแบบประเมินพร้อมเอกสารผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
15 / ส.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
สพป.กทม. แจ้งรายละเอียดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
15 / ส.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
สพป.กทม. แจ้งรายละเอียดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
25 / ก.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2560
สพป.กทม. แจ้งให้ครอบครัวที่ยังไม่ได้เข้ารับการวัดและประเมินผล นำผู้เรียนมาเข้ารับการวัดและประเมินผลเพื่อเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
28 / มิ.ย. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การประเมินผลการเรียนการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560
สพป.กทม. แจ้งผลการประเมินผลการเรียนการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560
23 / พ.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สพป.กทม. ขอประกาศรายชื่อ กองลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 / พ.ค. / 2561 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
19 / เม.ย. / 2561 : แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561
28 / มี.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน "แป๊ะเจี๊ยะ" ของโรงเรียนทั่วประเทศ
21 / ก.พ. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
16 / ส.ค. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ราย
29 / มิ.ย. / 2560 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
สพป.กทม.ขอเชิญชวนครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในระดับช่วงชั้นต่างๆ
8 / มิ.ย. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม.ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมประกวดฯ ในระดับจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
19 / พ.ค. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
เอกสารเพื่อเผยแพร่
17 / พ.ค. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศ สพป.กทม. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สพป.กทม.ประกาศให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร โดยดาวน์โหลดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
26 / เม.ย. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
เลื่อนประกาศผลจากเดิม ภายในเดือนเมษายน 2560 เป็น ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยจะประกาศผลทางเว็บไซต์ของ สพฐ.
4 / เม.ย. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา 1460 หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Menu Web


<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู