4 / มิ.ย. / 2561 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
มาตรการป้องกันภัยข้าข้าราชการครู
มาตรการป้องกันภัยข้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23 / พ.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สพป.กทม. ขอประกาศรายชื่อ กองลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 / พ.ค. / 2561 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
19 / เม.ย. / 2561 : แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561
28 / มี.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน "แป๊ะเจี๊ยะ" ของโรงเรียนทั่วประเทศ
21 / ก.พ. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
16 / ส.ค. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ราย
29 / มิ.ย. / 2560 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
สพป.กทม.ขอเชิญชวนครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในระดับช่วงชั้นต่างๆ
8 / มิ.ย. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม.ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมประกวดฯ ในระดับจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
19 / พ.ค. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
เอกสารเพื่อเผยแพร่
17 / พ.ค. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศ สพป.กทม. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สพป.กทม.ประกาศให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร โดยดาวน์โหลดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
26 / เม.ย. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)
เลื่อนประกาศผลจากเดิม ภายในเดือนเมษายน 2560 เป็น ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยจะประกาศผลทางเว็บไซต์ของ สพฐ.
4 / เม.ย. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา 1460 หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณา
21 / มี.ค. / 2560 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.csc.edu.cn/studyinchina หรือ www.campuschina.org ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560
7 / ก.พ. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th
6 / ก.พ. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับนานาช่ติ ประจำปี 2560
ปฏิทิน รอบสอง ระดับประทศ รอบสาม ค่ายวิชาการ
3 / ก.พ. / 2560 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2560
สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2560
4 / ม.ค. / 2560 : กลุ่มเลขาฯ
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”
2 / พ.ย. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การจัดกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
สพป.กทม. ขอแจ้งรายละเอียดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รดับเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งให้ศูนยแข่งขันหรือโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป
20 / ก.ย. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
สพฐ. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Menu Web


<< มิถุนายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือนmenu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู
 menu form
 
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน