25 / มี.ค. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
รายงานการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจและร่วมกันกำหนดการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2561
สพป.กทม. รายงานการประชุมเรื่องซักซ้อมความเข้าใจและร่วมกันกำหนดการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สพป.กทม.
14 / ม.ค. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การประเมินผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
สพป.กทม. แจ้งให้ผู้ปกครอง/ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมเอกสารการเรียนรู้พร้อมนำผู้เรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพูลศรี ชั้น 1 สพป.กทม.
13 / ม.ค. / 2562 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
สพป.กทม. แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน
18 / ธ.ค. / 2561 : กลุ่มวัดผล ประเมินผล
เชิญประชุมเพื่อเตรียมการประเมินผลการจัดการศึกษาของครอบครัว (ระดับอนุบาลปีที่ 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 6)
สพป.กทม.เชิญประชุมผู้ปกครองที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ระดับอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
16 / พ.ย. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ขยายเวลาการรับสมัครการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ประจำปี 2561
ขยายเวลาการรับสมัครการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ประจำปี 2561 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
12 / พ.ย. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561
สพป.กทม.แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 (ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร)
2 / พ.ย. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET
สพป.กทม. แจ้งรายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว)
24 / ส.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.กทม. แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีความพร้อมและประสงค์จะเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งแบบประเมินพร้อมเอกสารผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
15 / ส.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
สพป.กทม. แจ้งรายละเอียดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
15 / ส.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
สพป.กทม. แจ้งรายละเอียดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
25 / ก.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2560
สพป.กทม. แจ้งให้ครอบครัวที่ยังไม่ได้เข้ารับการวัดและประเมินผล นำผู้เรียนมาเข้ารับการวัดและประเมินผลเพื่อเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
28 / มิ.ย. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การประเมินผลการเรียนการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560
สพป.กทม. แจ้งผลการประเมินผลการเรียนการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560
4 / มิ.ย. / 2561 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
มาตรการป้องกันภัยข้าข้าราชการครู
มาตรการป้องกันภัยข้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23 / พ.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สพป.กทม. ขอประกาศรายชื่อ กองลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 / พ.ค. / 2561 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
19 / เม.ย. / 2561 : แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561
28 / มี.ค. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกำหนดมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน "แป๊ะเจี๊ยะ" ของโรงเรียนทั่วประเทศ
21 / ก.พ. / 2561 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
16 / ส.ค. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ราย
29 / มิ.ย. / 2560 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
สพป.กทม.ขอเชิญชวนครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในระดับช่วงชั้นต่างๆ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>




Menu Web


<< มิถุนายน 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน



menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู
 



menu form
 
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน