ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาไทย
  ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาอังกฤษ
  ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาจีน
  นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประมวลจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม


การประขุมปฏิบัติการแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สรุปผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
8 - 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพูลศรี สพป กรุงเทพมหานคร

Untitled-2
    แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  [ 14 / พ.ย. / 2561 ]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
    จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  [ 28 / ส.ค. / 2561 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์)  [ 25 / มิ.ย. / 2561 ]
รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ

    เอกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  [ 5 / ก.ค. / 2561 ]
อกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
    แบบ 5313  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ และหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
    แบบ 5300  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บานาญพิเศษ บาเหน็จดารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
    ช่องทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งานโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา   [ 25 / ก.ค. / 2560 ]
ในกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเทคนิค ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ Line@ID : @trainingobec (ต้องมี @ นำหน้าด้วย) อีเมล : hrdtrainingobec@gmail.com ทางโทรศัพท์ : 062 -662-4747


  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)  [ 9 / พ.ย. / 2561 ]
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

  ประกาศสำนักงานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 29 / ต.ค. / 2561 ]
ประกาศสำนักงานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  ประกาศสำนักงานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 26 / ต.ค. / 2561 ]
ประกาศสำนักงานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

  ประกาศสำนักงานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 25 / ต.ค. / 2561 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 10 / ต.ค. / 2561 ]
แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง พนักงานธุรการ นอกนั้นคงเดิม
16 / พ.ย. / 2561
ขยายเวลาการรับสมัครการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ประจำปี 2561 ขยายเวลาการรับสมัครการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ประจำปี 2561 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
12 / พ.ย. / 2561
การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 สพป.กทม.แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 (ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร)
2 / พ.ย. / 2561
ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET สพป.กทม. แจ้งรายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว)
24 / ส.ค. / 2561
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กทม. แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีความพร้อมและประสงค์จะเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งแบบประเมินพร้อมเอกสารผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561    ผลงานวิชาการ "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  [ 9 / ม.ค. / 2561 ]
นางสาวศุภผล ตาเทพ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ สพป.กรุงเทพมหานคร

Menu Web


<< ธันวาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน