แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540  [ 9 / ธ.ค. / 2559 ]
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540
    คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 1 / ธ.ค. / 2559 ]
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ.
    ประกาศจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 1 / ธ.ค. / 2559 ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
    แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
    คู่มือการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
คู่มือการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
    รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2559  [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
รายงานผลการดำนเินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
     คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์  [ 10 / ม.ค. / 2559 ]
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม. ขอประชาสัมสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
    หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราลการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
รายละเอียดว่าด้วยหลักเกณฑ์ การยื่นคำร้องและการพิจารณา
    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษา ตำหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
ข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้ายส่งเอกสารการขอย้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนักเรียนเกาหลีดูงานที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์


มาร์ชชิ่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร


  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560   [ 28 / มี.ค. / 2560 ]
ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี และสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 25 สาขาวิชา

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560   [ 24 / มี.ค. / 2560 ]
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจัง  [ 24 / มี.ค. / 2560 ]
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น.

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๖๐  [ 21 / มี.ค. / 2560 ]
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ – วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560  [ 3 / มี.ค. / 2560 ]
สอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 และสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
21 / มี.ค. / 2560
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.csc.edu.cn/studyinchina หรือ www.campuschina.org ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560
7 / ก.พ. / 2560
โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th
6 / ก.พ. / 2560
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับนานาช่ติ ประจำปี 2560 ปฏิทิน รอบสอง ระดับประทศ รอบสาม ค่ายวิชาการ
3 / ก.พ. / 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2560


การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนวัดเจ้ามูล
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล จรัญสนิทวงศ์ 8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเมตตามาเยี่ยมชมบูธของกระทรวงการต่างประเทศ และได้กรุณาให้ข้อคิด


    การใช้ Scholar Google ในการสืบค้นร่วมกับ EndNote   [ 19 / มิ.ย. / 2557 ]
บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและการวิจัย เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่นักวิจัย ส่วนใหญ่ใช้ได้แก่ Search Engine เช่น Google Scholar และ Scirus นักวิจัยใช้ระยะเวลาในการสืบค้น
    เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา  [ 18 / มิ.ย. / 2557 ]
จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพม.1

Menu Web


<< มีนาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน