แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540  [ 9 / ธ.ค. / 2559 ]
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540
    คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 1 / ธ.ค. / 2559 ]
คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน ก.ค.ศ.
    ประกาศจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 1 / ธ.ค. / 2559 ]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
    แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
    คู่มือการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
คู่มือการอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
    รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2559  [ 28 / พ.ย. / 2559 ]
รายงานผลการดำนเินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
     คู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์  [ 10 / ม.ค. / 2559 ]
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม. ขอประชาสัมสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
    หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราลการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
รายละเอียดว่าด้วยหลักเกณฑ์ การยื่นคำร้องและการพิจารณา
    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศุึกษา ตำหน่งครู  [ 5 / ม.ค. / 2559 ]
ข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้ายส่งเอกสารการขอย้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนักเรียนเกาหลีดูงานที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์


มาร์ชชิ่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๐  [ 14 / ก.พ. / 2560 ]
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๒ – วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐

  ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประเภทวิชาการ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื  [ 1 / ก.พ. / 2560 ]
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ

  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)  [ 13 / ม.ค. / 2560 ]
หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาว่าง และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื่่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2560

  คุรุสภาขอเชอญชวนผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด  [ 11 / ม.ค. / 2560 ]
ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัล "ผลงานวิจัยหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560" รายละเอียดที่ http://www.ksp.or.th

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  [ 30 / ธ.ค. / 2559 ]
สพป.กทม.ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2560
7 / ก.พ. / 2560
โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th
6 / ก.พ. / 2560
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับนานาช่ติ ประจำปี 2560 ปฏิทิน รอบสอง ระดับประทศ รอบสาม ค่ายวิชาการ
3 / ก.พ. / 2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2560
4 / ม.ค. / 2560
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”


การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนวัดเจ้ามูล
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล จรัญสนิทวงศ์ 8 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
ปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเมตตามาเยี่ยมชมบูธของกระทรวงการต่างประเทศ และได้กรุณาให้ข้อคิด


    การใช้ Scholar Google ในการสืบค้นร่วมกับ EndNote   [ 19 / มิ.ย. / 2557 ]
บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและการวิจัย เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศที่นักวิจัย ส่วนใหญ่ใช้ได้แก่ Search Engine เช่น Google Scholar และ Scirus นักวิจัยใช้ระยะเวลาในการสืบค้น
    เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา  [ 18 / มิ.ย. / 2557 ]
จากการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพม.1

Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน