สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
โทร : 0 2354 5252 โทรสาร : 0 2354 5252
ศน.วิมาน  กะริอุณะ  08 4920 5559
Mail : admin@bkkp.go.th