1 / ก.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ 1-12 มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม.
29 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯมารายงานเข้ารับการประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม.
29 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์์ในเด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษา"
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559
29 / มิ.ย. / 2559 :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21"
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2559
28 / มิ.ย. / 2559 :
การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2559
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครใบทะเบียนกีฬาได้ที่ www.aerothai.co.th
28 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง"
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามรายละเอียดดังแนบ
28 / มิ.ย. / 2559 :
การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2559
สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ให้กับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมเสนอชื่อและส่งผลงานเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
21 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึง วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
18 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
2 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการประกวด "นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี 2559
กลุ่มบริษัททรู ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด โครงการ "นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี 2559
2 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
สพฐ.ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
2 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
2 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา"ฝีมือชน คนสร้างชาติ ปี ๒๕๕๙
ด่วนที่สุด สพฐ.ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษา "ฝีมือชน คนสร้างชาติ" ปี ๒๕๕๙
2 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม"
ด่วนที่สุด. สพฐ. ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม"
1 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การประกวดภาพวาด หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน"
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวพร้อมส่งใบสมัครการประกวดภาพวาด หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด
1 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กิจกรรม "มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง"
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กิจกรรม "มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง"
16 / พ.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 / เม.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
สำหรับการยื่นคำขอพร้อมแบบรายงานและในข้อเสนอการพัฒนางาน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3) ให้ยื่นได้ถึงวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.กทม.
22 / เม.ย. / 2559 :
บันทึกข้อมูลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
สพป.กทม. แจ้งครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามปฏิทินที่กำหนด
12 / เม.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
สพป.กทม. แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีสอบแข่งขันได้ ในวันที่ 27 เมษายน 2559
สพป.กทม. แจ้งเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00-11.00

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Menu Web


<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู