21 / ก.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
แบบสรุปจำนวนผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2559 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
15 / ส.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
12 / ส.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การเฝ้าระวังจากเหตุการณฺไม่สงบ
แจ้งเวียนหนังสือ สพฐ.เรื่องการเฝ้าระวังเหตุการณ์
9 / ส.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอรับใบสมัครได้ในวันสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานเอกสาร ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวล
8 / ส.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การขอย้ายของผู้บริหาร
ประกาศรายละเอียดในการประเมินศักยภาพขอผู้ประสงค์ย้ายประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
5 / ส.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดผลงานด้าน IT เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด ติดตามที่ www.thinkttt.com
26 / ก.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์การจัดส่งคำร้องขอย้ายถึง สพป.กทม. ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย
8 / ก.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (๔๓.๒๓.๓๐.๐๔ ),อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๖.๐๐ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 / ก.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ 1-12 มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม.
29 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯมารายงานเข้ารับการประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม.
29 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์์ในเด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษา"
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559
29 / มิ.ย. / 2559 :
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21"
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2559
28 / มิ.ย. / 2559 :
การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2559
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครใบทะเบียนกีฬาได้ที่ www.aerothai.co.th
28 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง"
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามรายละเอียดดังแนบ
28 / มิ.ย. / 2559 :
การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2559
สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ให้กับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมเสนอชื่อและส่งผลงานเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
21 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึง วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
18 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
2 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการประกวด "นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี 2559
กลุ่มบริษัททรู ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด โครงการ "นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี 2559
2 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
สพฐ.ส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ
2 / มิ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู