26 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก และระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก
21 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สพป.กทม. จึงแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอย้าย และหรือโอนยื่นคำร้องขอย้ายหรือตัดโอนแล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2559
14 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
10 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2559
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วน ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม. ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 - วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
10 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการลดภาระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยธุรกิจ ธนาคารออมสิน ภาค 1 ส่งหนังสือ เรื่อง เรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการลดภาระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตราการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน และแบบฟอร์มลงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม รายละเอียดตาม
3 / พ.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
ทั้งนี้ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
27 / ต.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 392/2559 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ราย
27 / ต.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 391/2559 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 10 ราย
22 / ต.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 สพป.กทม.
21 / ต.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สักัดสำนักงานเข
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการคัดเลือก วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
18 / ต.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
Update 19-10-59 กำหนดการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานที่รับรายงานตัวฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
23 / ก.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
สำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เรื่องสำรวจความต้องการของโรงเรียนขนาดกลาง (121-500 คน) โดยแสดงความจำนงตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้
21 / ก.ย. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
แบบสรุปจำนวนผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2559 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
15 / ส.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
12 / ส.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การเฝ้าระวังจากเหตุการณฺไม่สงบ
แจ้งเวียนหนังสือ สพฐ.เรื่องการเฝ้าระวังเหตุการณ์
9 / ส.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถขอรับใบสมัครได้ในวันสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานเอกสาร ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวล
8 / ส.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การขอย้ายของผู้บริหาร
ประกาศรายละเอียดในการประเมินศักยภาพขอผู้ประสงค์ย้ายประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
5 / ส.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดผลงานด้าน IT เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด ติดตามที่ www.thinkttt.com
26 / ก.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์การจัดส่งคำร้องขอย้ายถึง สพป.กทม. ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย
8 / ก.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (๔๓.๒๓.๓๐.๐๔ ),อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๖.๐๐ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Menu Web


<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู