22 / พ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสำหรับครูเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
17 / พ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
28 / เม.ย. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ห้องประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
12 / เม.ย. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแผนผังสนามสอบโรงเรียนราชวินิตมัธยม ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐
แก้ไขเพิ่มเติมแผนผังสนามสอบโรงเรียนราชวินิตมัธยม เฉพาะวิชาเอกโสตทัศนศึกษา ห้องสอบที่ 5-7
10 / เม.ย. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐
สอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค โดยสอบ ภาค ก ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ สอบภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ และสอบภาค ค(สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
28 / มี.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี และสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 25 สาขาวิชา
24 / มี.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
24 / มี.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจัง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น.
21 / มี.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ – วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
3 / มี.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560
สอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 และสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
28 / ก.พ. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
บัญชี กศจ. กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุตำแหน่งครุููผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร
28 / ก.พ. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
27 / ก.พ. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย รายละเอียด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
14 / ก.พ. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๒ – วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐
1 / ก.พ. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประเภทวิชาการ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ
13 / ม.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาว่าง และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื่่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2560
11 / ม.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
คุรุสภาขอเชอญชวนผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด
ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรางวัล "ผลงานวิจัยหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560" รายละเอียดที่ http://www.ksp.or.th
30 / ธ.ค. / 2559 :
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สพป.กทม.ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประสงค์ขอย้าย ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2560
29 / ธ.ค. / 2559 :
บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
สพป.กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
13 / ธ.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
บัญชี กศจ. กรุงเทพมหานคร เรียก บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
กศจ. กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หอประชุมพญาไท อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Menu Web


<< สิงหาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศธจ.กทม.
สำนักเทคโนโลยีฯ สพฐ.
สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานฯ สพฐ.
สำนักนโยบายและแผน สพฐ.
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรฯ สพฐ.
หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
สำนักอำนวยการ สพฐ.ู
กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.ู
scopia desktop สพฐ
สมาคมเเนะเเนวเเห่งประเทศไทยู
Distance Learning Thailand
 


menu form
 
กลุ่ม 1 กลุ่มโรงเรียนทวาราวดี
วัดชนะสงคราม
พระตำหนักสวนกุหลาบ
วัดพลับพลาชัย
วัดโสมนัส
มหาวีรานุวัตร
วัดชัยชนะสงคราม
อนุบาลวัดปรินายก
ราชวินิต
ทีปังกรวิทยาพัฒน์
วัดเวตวันธรรมาวาส
พญาไท
อนุบาลสามเสนฯ
กลุ่ม 2 กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์
ทุ่งมหาเมฆ
ประถมนนทรี
วัดด่าน
ดาราคาม
สายน้ำทิพย์
อนุบาลพิบูลเวศม์
วัดมหาบุศย์
ไทยรัฐวิทยา ๗๕
บ้านหนองบอน
บางบัว
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย
พิบูลอุปถัมภ์
วัดอุทัยธาราม
กลุ่ม 3 กลุ่มโรงเรียนกรุงธนบุรี
โฆสิตสโมสร
วัดอมรินทราราม
ประถมทวีธาภิเศก
วัดประยุรวงศาวาส
ราชวินิตประถมบางแค
วัดเจ้ามูล
วัดช่างเหล็ก
วัดหนัง
วัดนาคปรก
วัดหงส์รัตนาราม
อนุบาลวัดนางนอง
วัดสังข์กระจาย