2 / ส.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผุ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
24 / ก.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
12 / ก.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2560
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต ๑ ถนนศรีอยุธยา ซอย ๕ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
19 / มิ.ย. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนที่ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการขยายผลอบรมครูผู้สอน
ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2560
23 / พ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจสำเนาสื่อการเรียนรู้ DL IT Portal ทุกระดับชั้น
ติดต่อสำเนาได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายล่วงหน้า
22 / พ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสำหรับครูเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
17 / พ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
28 / เม.ย. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ห้องประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
12 / เม.ย. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแผนผังสนามสอบโรงเรียนราชวินิตมัธยม ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐
แก้ไขเพิ่มเติมแผนผังสนามสอบโรงเรียนราชวินิตมัธยม เฉพาะวิชาเอกโสตทัศนศึกษา ห้องสอบที่ 5-7
10 / เม.ย. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๐
สอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค โดยสอบ ภาค ก ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ สอบภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ และสอบภาค ค(สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
28 / มี.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
ยกเว้น ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี และสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 25 สาขาวิชา
24 / มี.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
24 / มี.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจัง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น.
21 / มี.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ – วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
3 / มี.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560
สอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 และสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
28 / ก.พ. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
บัญชี กศจ. กรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุตำแหน่งครุููผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร
28 / ก.พ. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
27 / ก.พ. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย รายละเอียด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
14 / ก.พ. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๐
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๒ – วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐
1 / ก.พ. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ประเภทวิชาการ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู