17 / พ.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างให้ยื่นคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
19 / มี.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ขอข้อมูลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้พัฒนาระบบการพัฒนาสมรรนถะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู
22 / ก.พ. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวเข้ารับการจ้าง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม.
21 / ก.พ. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
15 / ก.พ. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 / ก.พ. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารายงายตัวในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
5 / ก.พ. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนบันทึกสื่อวิดีทัศน์กิจกรรมการพัฒนาการออกเสียง ร,ล
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนบันทึกสื่อวิดีทัศน์กิจกรรมการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำในโครงการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ (ร,ล ด้วยรักษฺ์ ควบกล้ำด้วยใจ)
30 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
สถานที่สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
รอบสอง ระดับประเทศ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
25 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้ประสงค์สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม. ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ
12 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ รับรางวัลในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
10 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
จึงขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และรวบรวมเอกสารคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
10 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และความต้องการวิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา (มาตรฐานวิชาเอก)
10 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทสไทย (องค์กรมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
4 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สำหรับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
การทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 18 - 19 , 22 , 25 - 26 มกราคม 2561 โดยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด มีรถบริการรับส่งให้กรณี 11 คนขึ้นไป
3 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
แก้ไขประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 / ม.ค. / 2561 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 / ธ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวเข้ารับการจ้าง ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
27 / ธ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
กรมการศาสนาแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
26 / ธ.ค. / 2560 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารายงายตัวในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู