15 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การฝึกอบรมการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน เรื่อง การพัฒนาสมองเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
12 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
บัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แจ้งการเรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม.
12 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
8 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
6 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
สพป.กทม.รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ จำนวน 1 คน ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
4 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net และ NT ปีการศึกษา 2558
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำรายการสื่อมัลติมีเดีย แบ่งเป็น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙"
สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙" ให้โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนรับชมการออกอากาศ
2 / ม.ค. / 2559 : งานประชาสัมพันธ์
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
27 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559
27 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน
สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
24 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานที่ว่าง และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559
23 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง สังกั
บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามบัญชีดังแนบท้ายประกาศ
22 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 - 2561 สังกัด สพป.กทม.
รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม.
21 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
การปรับเปลี่ยนระบบ E- Office ปี 2559
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
18 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 - 2561 สังกัด สพป.กทม.
โดยจะดำเนินการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคุรุสมันาคาร สพป.กทม
14 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญก
สัมภาษณ์วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคุรุสัมมนาคาร เวลา 09.30 น.
3 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศ
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 สพป.กทม. ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.30 น.
2 / ธ.ค. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 - 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กทม. ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2558
25 / พ.ย. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
แผนผังการสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2/2558
สัมภาษณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ให้ผู้สมัครทุกคนมารายงานตัว เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 1 สพป.กทม.
18 / พ.ย. / 2558 : งานประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง สังกั
สามารถยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/19 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
Menu Web


<< กรกฏาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู