21 / มี.ค. / 2560 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.csc.edu.cn/studyinchina หรือ www.campuschina.org ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560
7 / ก.พ. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th
6 / ก.พ. / 2560 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับนานาช่ติ ประจำปี 2560
ปฏิทิน รอบสอง ระดับประทศ รอบสาม ค่ายวิชาการ
3 / ก.พ. / 2560 : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2560
สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2560
4 / ม.ค. / 2560 : กลุ่มเลขาฯ
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”
2 / พ.ย. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การจัดกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
สพป.กทม. ขอแจ้งรายละเอียดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รดับเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งให้ศูนยแข่งขันหรือโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป
20 / ก.ย. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
สพฐ. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
19 / ก.ย. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สพฐ. ประกาศนโบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
8 / ก.ย. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
สพป.กทม. ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาได้ทราบรายละเอียดต่างๆ ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
25 / ส.ค. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนที่มีความพร้อมและประสงค์เข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน จัดส่งแบบประเมินพร้อมผลงานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ
3 / ส.ค. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
EGA พัฒนาแอพ G Chat รองรับการทำงานรัฐกับรัฐ
ติดตามได้ที่ http://gg.gg/bkk-gchat , http://gg.gg/gchat2
8 / มิ.ย. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
กิจกรรม "สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ"
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เชิญชวนให้ครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งแฟ้มสะสมผลงานฯ ได้ระหว่างวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2559
31 / พ.ค. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การใช้พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาได้วางแผนนำนักเรียนไปเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นตามความสมัครใจ
31 / พ.ค. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พระมหากษัตริย์ การทหารและการสงคราม
สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษานำนักเรียนไปเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติตามความสมัครใจ
26 / พ.ค. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงเรียนทราบ หากโรงเรียนใดมีต้องการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แจ้งความต้องการไปที่ สพฐ. เพื่อประสานงานต่อไป
29 / เม.ย. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
กิจกรรมประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ถิ่นไทย"
ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าพระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ถิ่นไทย"
25 / เม.ย. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
โครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี 2559 - 2560
สพฐ. เปิดรับสมัครและคัดเลือก ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2559
29 / มี.ค. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เอกสารประกอบการคัดกรองและคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
1 / มี.ค. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักสูตรการจัดการค่ายพักแรม
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรการจัดการค่ายพักแรม (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลาก
26 / ก.พ. / 2559 : กลุ่มสื่อนวัตกรรม
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบสอง ระดับประเทศ
สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2559 และแนวปฏิบัติในการเข้าสอบ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Menu Web


<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
E - Office
สลิปเงินเดือน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลครู