ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาไทย
  ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาอังกฤษ
  ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาจีน
  นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประมวลจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม


การประชุมสัมมนาวิเคราะห์ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพูลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อเลื่อนชั้นปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนพญาไท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
การประขุมปฏิบัติการแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Untitled-2
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  [ 18 / มี.ค. / 2562 ]
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โ๖๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  [ 6 / มี.ค. / 2562 ]
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โ๖๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์  [ 18 / ก.พ. / 2562 ]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์

    เอกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  [ 5 / ก.ค. / 2561 ]
อกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
    แบบ 5313  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ และหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
    แบบ 5300  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บานาญพิเศษ บาเหน็จดารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
    ช่องทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งานโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา   [ 25 / ก.ค. / 2560 ]
ในกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเทคนิค ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ Line@ID : @trainingobec (ต้องมี @ นำหน้าด้วย) อีเมล : hrdtrainingobec@gmail.com ทางโทรศัพท์ : 062 -662-4747


  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)  [ 25 / มี.ค. / 2562 ]
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

  คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 154/2562 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  [ 25 / มี.ค. / 2562 ]
เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 25 / มี.ค. / 2562 ]
ดังประกาศรับสมัครที่ส่งมาพร้อมนี้

  แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง  [ 29 / ม.ค. / 2562 ]
ด้วยปัจจุบันได้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งได้ประกาศใช้บังคับหลายฉบับ โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอ

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562  [ 8 / ม.ค. / 2562 ]
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ข้าราชการคร
25 / มี.ค. / 2562
รายงานการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจและร่วมกันกำหนดการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.กทม. รายงานการประชุมเรื่องซักซ้อมความเข้าใจและร่วมกันกำหนดการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สพป.กทม.
14 / ม.ค. / 2562
การประเมินผลการเรียนรู้ของผุ้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 สพป.กทม. แจ้งให้ผู้ปกครอง/ผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมเอกสารการเรียนรู้พร้อมนำผู้เรียนเข้ารับการประเมิน เพื่อสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพูลศรี ชั้น 1 สพป.กทม.
13 / ม.ค. / 2562
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 สพป.กทม. แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน
18 / ธ.ค. / 2561
เชิญประชุมเพื่อเตรียมการประเมินผลการจัดการศึกษาของครอบครัว (ระดับอนุบาลปีที่ 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 6) สพป.กทม.เชิญประชุมผู้ปกครองที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ระดับอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561    ผลงานวิชาการ "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  [ 9 / ม.ค. / 2561 ]
นางสาวศุภผล ตาเทพ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ สพป.กรุงเทพมหานคร

Menu Web


<< มิถุนายน 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน