การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

    แบบ 5313  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ และหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
    แบบ 5300  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บานาญพิเศษ บาเหน็จดารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
    ช่องทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งานโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา   [ 25 / ก.ค. / 2560 ]
ในกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเทคนิค ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ Line@ID : @trainingobec (ต้องมี @ นำหน้าด้วย) อีเมล : hrdtrainingobec@gmail.com ทางโทรศัพท์ : 062 -662-4747
    แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศ  [ 24 / ก.ค. / 2560 ]
เอกสารที่เกี่ยวกับการขออนุญาตไปต่างประเทศ
    คู่มือการใช้งาน (User Manual) โครงการการจัดทาระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา  [ 24 / ก.ค. / 2560 ]
เอกสารที่เกี่ยวกับโครงการการจัดทาระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนานักเรียนเกาหลีดูงานที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์


มาร์ชชิ่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร


 

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 12 / ม.ค. / 2561 ]
ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ รับรางวัลในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู  [ 10 / ม.ค. / 2561 ]
จึงขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ ๑๑ -๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และรวบรวมเอกสารคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  [ 10 / ม.ค. / 2561 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และความต้องการวิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา (มาตรฐานวิชาเอก)

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  [ 10 / ม.ค. / 2561 ]
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทสไทย (องค์กรมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

  ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์โรงเรียนที่ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  [ 4 / ม.ค. / 2561 ]
สำหรับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 / ส.ค. / 2560
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ สพป.กทม. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ราย
29 / มิ.ย. / 2560
การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สพป.กทม.ขอเชิญชวนครูผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในระดับช่วงชั้นต่างๆ
8 / มิ.ย. / 2560
ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กทม.ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมประกวดฯ ในระดับจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
19 / พ.ค. / 2560
แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา เอกสารเพื่อเผยแพร่    ผลงานวิชาการ "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  [ 9 / ม.ค. / 2561 ]
นางสาวศุภผล ตาเทพ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ สพป.กรุงเทพมหานคร

Menu Web


<< มกราคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน