สถานที่รับสมัคร Google Map  ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาไทย
  ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาอังกฤษ
  ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาจีน
  นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประมวลจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม


สถิติการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สถิติ ณ วันที 17 ตุลาคม 2567
การประขุมปฏิบัติการแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Untitled-2
    จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  [ 28 / ส.ค. / 2561 ]
จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์)  [ 25 / มิ.ย. / 2561 ]
รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ซื้อรถตู้)  [ 25 / มิ.ย. / 2561 ]
รายการรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

    เอกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  [ 5 / ก.ค. / 2561 ]
อกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
    แบบ 5313  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ และหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
    แบบ 5300  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บานาญพิเศษ บาเหน็จดารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
    ช่องทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งานโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา   [ 25 / ก.ค. / 2560 ]
ในกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเทคนิค ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ Line@ID : @trainingobec (ต้องมี @ นำหน้าด้วย) อีเมล : hrdtrainingobec@gmail.com ทางโทรศัพท์ : 062 -662-4747


  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 10 / ต.ค. / 2561 ]
แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง พนักงานธุรการ นอกนั้นคงเดิม

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 9 / ต.ค. / 2561 ]
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโรโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครู 4.0  [ 31 / ก.ค. / 2561 ]
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมฯ ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ป้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา  [ 24 / ก.ค. / 2561 ]
ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38  [ 17 / ก.ค. / 2561 ]
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับคำสั่งโอนต้องรายงานตัวเพื่อปฏิบัติในหน่วยงานการศึกษาที่รับโอน ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่งรับโอน
24 / ส.ค. / 2561
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กทม. แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีความพร้อมและประสงค์จะเข้ารับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งแบบประเมินพร้อมเอกสารผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
15 / ส.ค. / 2561
คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.กทม. แจ้งรายละเอียดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
15 / ส.ค. / 2561
คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 สพป.กทม. แจ้งรายละเอียดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
25 / ก.ค. / 2561
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2560 สพป.กทม. แจ้งให้ครอบครัวที่ยังไม่ได้เข้ารับการวัดและประเมินผล นำผู้เรียนมาเข้ารับการวัดและประเมินผลเพื่อเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561    ผลงานวิชาการ "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  [ 9 / ม.ค. / 2561 ]
นางสาวศุภผล ตาเทพ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ สพป.กรุงเทพมหานคร

Menu Web


<< ตุลาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน