การประชุมสัมมนาวิเคราะห์ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพูลศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อเลื่อนชั้นปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนพญาไท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
การประขุมปฏิบัติการแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Untitled-2
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  [ 18 / มี.ค. / 2562 ]
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โ๖๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  [ 6 / มี.ค. / 2562 ]
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โ๖๊ะ-เก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์  [ 18 / ก.พ. / 2562 ]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์

    เอกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  [ 5 / ก.ค. / 2561 ]
อกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
    แบบ 5313  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ และหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
    แบบ 5300  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บานาญพิเศษ บาเหน็จดารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
    ช่องทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งานโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา   [ 25 / ก.ค. / 2560 ]
ในกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเทคนิค ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ Line@ID : @trainingobec (ต้องมี @ นำหน้าด้วย) อีเมล : hrdtrainingobec@gmail.com ทางโทรศัพท์ : 062 -662-4747  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  [ 23 / ก.ค. / 2562 ]
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชกาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562  [ 15 / ก.ค. / 2562 ]
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  การคัดเลือกโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  [ 9 / ก.ค. / 2562 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารุงทพมหานคร จึงมีความประสงค์จะดำเนินการ คัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นอัตรจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ในลักษณะจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเป็นระยะเวลา ๒ เดื

  การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2562 ของ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา   [ 19 / มิ.ย. / 2562 ]
มี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดภาพวาดและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

  ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)  [ 25 / มี.ค. / 2562 ]
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
7 / ก.ค. / 2562
รายงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไตรมาสที่ 3
6 / ก.ค. / 2562
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2561 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปีงบประมาณ 2561
6 / ก.ค. / 2562
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน สพป.กทม.
6 / ก.ค. / 2562
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง    ผลงานวิชาการ "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  [ 9 / ม.ค. / 2561 ]
นางสาวศุภผล ตาเทพ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
---->Menu Web


<< กรกฏาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน