สถานที่รับสมัคร Google Map  ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาไทย
  ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาอังกฤษ
  ประกาศเจตจำนงสุตริตภาษาจีน
  นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประมวลจริยธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  คู่มือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
  แผนผังการปฏิบัติงานกลุมนิเทศติดตาม


การประขุมปฏิบัติการแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สรุปผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
8 - 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพูลศรี สพป กรุงเทพมหานคร

Untitled-2
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์)  [ 25 / มิ.ย. / 2561 ]
รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ซื้อรถตู้)  [ 25 / มิ.ย. / 2561 ]
รายการรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  [ 25 / มิ.ย. / 2561 ]
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบปฏิบัติการ

    เอกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  [ 5 / ก.ค. / 2561 ]
อกสารประกอบการยืมเงินเเละส่งใช้เงินยืมราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
    แบบ 5313  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ และหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
    แบบ 5300  [ 11 / ส.ค. / 2560 ]
แบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บานาญพิเศษ บาเหน็จดารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ
    ช่องทางการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้งานโครงการระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา   [ 25 / ก.ค. / 2560 ]
ในกรณีพบปัญหาการใช้งานระบบ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อขอความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านเทคนิค ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ Line@ID : @trainingobec (ต้องมี @ นำหน้าด้วย) อีเมล : hrdtrainingobec@gmail.com ทางโทรศัพท์ : 062 -662-4747


  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38  [ 17 / ก.ค. / 2561 ]
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับคำสั่งโอนต้องรายงานตัวเพื่อปฏิบัติในหน่วยงานการศึกษาที่รับโอน ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่งรับโอน

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมา  [ 10 / ก.ค. / 2561 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือก ฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สัง  [ 22 / มิ.ย. / 2561 ]
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศ ฯ พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 13 / มิ.ย. / 2561 ]
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พศ. 2561

  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   [ 1 / มิ.ย. / 2561 ]
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ประจำปี 2561  ซึ่งจะบรรจุ วันที่ 1 ต.ค.2561
28 / มิ.ย. / 2561
การประเมินผลการเรียนการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560 สพป.กทม. แจ้งผลการประเมินผลการเรียนการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2560
4 / มิ.ย. / 2561
มาตรการป้องกันภัยข้าข้าราชการครู มาตรการป้องกันภัยข้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23 / พ.ค. / 2561
ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สพป.กทม. ขอประกาศรายชื่อ กองลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 / พ.ค. / 2561
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย    ผลงานวิชาการ "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  [ 9 / ม.ค. / 2561 ]
นางสาวศุภผล ตาเทพ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ สพป.กรุงเทพมหานคร

Menu Web


<< กรกฏาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน