ปรับแต่งรายละเอียด โดย กลุ่มส่งเสริืมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สพป.กรุงเทพมหานคร